Gano.no

Betingelser og vilkår

1. Avtalen

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.gano.no er bare tilgjengelig på norsk. Gjeldende betingelser er til enhver tid angitt på GANO.NO sine hjemmesider. Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra Gano.no som eies av Stein Kvalheim AS til forbrukere. De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Stein Kvalheim AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Stein Kvalheim AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av var er mellom næringsdrivende og forbrukere.
Stein Kvalheim AS ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.

2. Partene
Selger er Stein Kvalheim AS.
Org. nummer: 992 847 174.
E-post: post@ganoexcelnorway.no,
Telefon: 9285 1710
Adresse: Riddervolds gate 3, 0258 OSLO

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
Aldersgrense for netthandel i Norge er 18 år. For å kunne handle på Gano.no som eies av Stein Kvalheim AS må du ha fylt 18 år.

3. Priser
Alle priser er oppgitt inkl. MVA, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandør, og andre kostnader ved import.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil på våre nettsider. Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling
Stein Kvalheim AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper.
Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, vil Stein Kvalheim AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Ved manglende betaling sendes skriftlig varsel om inkasso. Overholdes ikke fristen vil inkasso bli iverksatt. Ved forsinket eller manglende betaling påløper renter og gebyrer i samsvar med forsinkelses- og inkassoloven.
Ved både fakturering, purring og inkasso anser vi deres mailadresse som også korrekt skriftlig og dokumentert kanal, som kunde aksepterer du også dette. Ikke bare er det kostnadsbesparende, men også god økologi hvor vi sparer papir. Om du benytter en mailadresse som er lite i bruk vennligst gi oss beskjed ved bestilling. 

Stein Kvalheim AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

6. Levering
Varen leveres til kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Kjøper er selv ansvarlig for at opplysningene som oppgis er korrekte. Kjøper står ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person / adresse dersom det er gitt feil opplysninger.

Leveringstider oppgitt på gano.no er kun veiledende og avhengig av lagersituasjon.

Vi forbeholder oss rett å ikke kunne levere varer med bakgrunn i lagersituasjon eller plutselige endringer på pris. Kjøperen vil da få refundert betalt beløp.

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

7. Angrerett
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å uforbeholdent returnere varen og få pengene tilbake 14 dager etter at du har mottatt varen. Kjøper har selv risikoen for skader under transport som skyldes mangelfull emballasje ved retur. Kjøper betaler returfrakt. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). All retur sendes som brev eller pakke, ikke i oppkrav.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøperen må gi Stein Kvalheim AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Merk at kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (ved bruk av angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

Stein Kvalheim AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi får melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Stein Kvalheim AS forbeholder seg retten til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert eventuell porto for forsendelsen til deg. Kostnaden for retursendingen må du som kunde dekke, da du selv er ansvarlig for å bringe varen tilbake. Ved benyttelse av angreretten må du også fylle ut et tilbakebetalingsskjema sammen med angrerettskjema, slik at vi kan tilbakebetale deg det du har betalt. Angrerettskjema sendes i mail sammen med bekreftelse på at bestillingen din er sendt eller vedlagt i forsendelsen.

En vare som returneres grunnet benyttelse av angrerett skal kunne selges som ny. I praksis vil dette si at den må returneres i samme stand og mengde som da du mottok produktet, og slik du selv forventer at et nytt produkt skal leveres.

Følgende kriterier må overholdes ved bruk av angreretten:

  • Alt tilbehør skal returneres i samme stand som da du mottok det.
  • All original emballasje.
  • Forsegling skal ikke være brutt.
  • Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender.

De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades og kan spores. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending. Returpakken bør sendes med sporing (Smartpost eske, norgespakke, servicepakke e.l.) dersom du ønsker sikkerhet for pakken din. Velger du å sende pakken som brevpost, står ikke vi ansvarlig for tapet dersom pakken blir borte i Posten sin sendingsvei.

Feilsendte varer
Dersom du har fått feilsendte varer, dekker vi returporto.

8. Avbestilling av abonnement
Du kan når som helst avbestille ditt abonnement, men det må skje før vi sender neste pakke for å unngå kostnader med retur av materiell.

Vi må av denne grunn ha beskjed en uke før du vil motta neste pakke. Dette vil være en uke før datoen du normalt mottar pakke hver måned eller datoen kortet ditt blir belastet.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Leveringstider oppgitt på gano.no er kun veiledende og avhengig av lagersituasjon.

Vi forbeholder oss rett å ikke kunne levere varer med bakgrunn i lagersituasjon eller plutselige endringer på pris. Kjøperen vil da få refundert betalt beløp.

Er Stein Kvalheim AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Stein Kvalheim AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum
Vi forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, uten på forhånd i varsle våre kunder og samarbeidspartnere.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom varen har blitt skadet under frakt, så ta kontakt med oss på e-post før du returnerer varen. Kjøpesummen vil bli refundert, samt portokostnader ved retur.

Der det i salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Kostnaden for Stein Kvalheim AS er veldig lik uansett størrelse og pris på bestilling, så gebyret gjelder og for små bestillinger. Betales ikke gebyr for uavhentet pakke innen forfallsdato overføres fakturaen inkasso for videre behandling.

12. Garanti
En garanti på produktet innebærer ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler. 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Stein Kvalheim AS. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, vil Stein Kvalheim AS, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene du gir oss er korrekte. Du står ansvarlig for kostnader ved sending som ikke er kommet til riktig person / adresse dersom det er gitt feil opplysninger. Du står og ansvarlig dersom kontaktopplysningene (epost-adresse og telefonnummer) ikke stemmer, og vi dermed ikke har kunnet kontakte deg.

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfeller hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.

14. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Eksklusive tilbud!

Meld deg på nyhetsbrev ved å registrere e-posten din under og motta eksklusive og spennende tilbud av Gano Exel.